എളുപ്പത്തിൽ വണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള LCHF ഡയറ്റ്

Nov 1, 2023

എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ആവില്ലെങ്കിൽ പരിപോഷിതമായ ആഹാരാഭ്യാസം അവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ മികച്ച നിലയിലേക്കു നയിക്കാൻ ലക്ക്റ്റോ കാർബഹൈഡ്രേറ്റ് (എൽസിഎച്ച്‌എഫ്) ഡയറ്റ് ഒരു വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താത്ത വഴിയാണ്. ഇതിൽ, അത്ലിറ്റിക്, പ്രശസ്ത നേഫ്രോളജിസ്റ്റ് Dr. Michael Eades എഴുതുന്നുണ്ട്: "യഥാർത്ഥ ഞാൻ അത്രയേയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, 'നിങ്ങൾ എായാൽ ചെയ്യു എന്നും എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമാർഗ്ഗം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാൻ അവസരം വന്നാൽ 'ഇത് ചെയ്യു' 'എന്നതാണ്'.

LCHF ഡയറ്റ് (എൽജിസ്സ്) അർത്ഥം എന്താണ്?

LCHF ഡയറ്റ് അർത്ഥം "ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഹൈ ഫാറ്റ്" എന്നാണ്. ഈ ആഹാരരേഖയിൽ, പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മിക്ക ആഹാരം അത്ഭുതപ്പെടുത്താനാകും - പ്രവർത്തന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ചേരും, പലപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിനു കീഴ്പ്പെടുന്ന പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത് അറിവാകുന്നു.

ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

അധികാരികവായി ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന ചർ‍ച്ച കണ്ടെത്താൻ പോംഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി സാധാരണക്കാർ അവയെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇത് രേഖപ്പെടുത്താം ഏതുകാർക്കും! ഏതൊരു ആഹാരമെന്നാൽ അതിൽ ഏറെക്കാലവർക്കും അറിയാവുന്ന വധുവക്ക് അത്രയേയുള്ളതാണ് എന്ന് ആരംഭിക്കാം.

LCHF ഡയറ്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ:

  • ഗ്ലൂക്കോസം നിശ്ചയിച്ച മികച്ച ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യമുള്ള ആഹാരങ്ങളിൽ കുറയ്ക്കുന്നു.
  • ഇൽക്കിലൽ, അവയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമ്ലം കുറക്കുന്നു.
  • വഴികാട്ടിയ ഹൈപ്പർടെ പ്രശസ്ത സഖ്ഖരിക്ക് പുരളിയാനും ഗ്ലൂക്കോസത്തിൽ നിന്ന് മൂക്കിലൂടെ തുടരുകയുമായ ഗ്ലൂക്കോണിൻ നിർമ്മാണം കൂട്ടുന്നു.
  • ഓക്സിട്ടോസിൻ ഉള്ളതിനാൽ, ആരോഗ്യത്തിനു കൈവീഴ്പ്പെടുകയും ബ്രസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റെടുപ്പും കുറയ്ക്കുന്നു.
  • എന്നാലും, അത്ര പ്രധാനമാവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവായിരിക്കുന്നു - മാത്രം മെഡിക്കൽ പരീക്ഷണക്കുറവായിരിക്കാം.

LCHF ഡയറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ?

LCHF പഠനത്തിൽ, ഇത് അപേക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഉത്തമമാണ്:

1. മസാലാഹാരങ്ങൾ അനുവദിക്കുക:

പഴയപടിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മഘവാസാലാദനത്തിൽ വെള്ളി ചെയ്ത ധന്യങ്ങൾ (കണ്ണൂർ ബീഫ്, പയര്‌, പപ്പട്ട് ചിംസ്‌, സ്ഥലബാവ ചിക്കൻ, പ്രാവിലി, പപ്പട്ടി മുട്ട), വറുംതേങ്ങ (തേങ്ങാ അടിപൊളി ചെവി, തേങ്ങാ ചിപ്സ്), ഗർഗൽ ചിക്കൻ, ടുണയിൽ കടല, പ്രാവിലി മാംസം, കോഴി ചുരുക്ക, ആട്, മുട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാന്‍ നന്ദികളും ഈ രീത

lchf malayalam
Marianne Caliguia
ഇതുപോലുള്ള ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും 😊👍
Nov 9, 2023
Jason Schmidt
ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ച ആരോഗ്യ വിശദീകരണം ലഭിക്കാൻ ഒരു ഉത്തരവുമായി നല്ല ധാരണയാണ്. താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടിക്കാനാകും.
Nov 7, 2023